Recycled Glass Vase | 30cm "Zeta"

Recycled Glass Vase  |  30cm "Zeta"